12°C 
       
      • ورود نخستین محموله ناوگان خط دو قطارشهری مشهد مقدس به بندر شهید رجایی